De virtuele wereld van de Cloud

De virtuele wereld van de cloud

Het interessante van de virtuele wereld van de Cloud is dat je eigenlijk op een heel andere manier naar de business kunt kijken, vandaar hier een paar voorbeelden die dit illustreren en welke afkomstig zijn uit de wereld van Amazon Web Services.

De meerjarige overeenkomst

Vreemd eigenlijk een meerjarige overeenkomst, want  bij de keuze van een Public Cloud provider wil je eigenlijk zo flexibel mogelijk  zijn en dan lijkt een meerjarige overeenkomst een tegenstelling. Alleen in de wereld van de cloud is een kortingsregeling voor één – of drie jaar niets anders dan een Total Cost of Ownership (TCO ) exercitie.

De bovenstaande grafiek voor een 1 jarige overeenkomst van een willekeurig gekozen r4.8xlarge instance in de Ohio regio,  illustreert dat in dit geval het break even point van het begin van de besparing op 7,7 maanden ligt, nadat een 1 jarige overeenkomst is aangegaan met een betaling vooraf bij AWS. In de praktijk zal dit cijfer wat hoger liggen omdat het gebruik nooit 100 procent is.

Mocht er onverhoopt dan toch niet van de gehele kortingsperiode worden geprofiteerd door bijvoorbeeld een onvoorziene verandering in de koers van het bedrijf , dan kunnen de virtuele servers te koop worden gezet op de marktplaats van AWS. Dit laatste fenomeen zorgt er natuurlijk ook weer voor dat de marktplaats wordt geraadpleegd op een mogelijke goede deal voor de beoogde inzet van virtuele servers. Kortom er zal een dynamiek van vraag en aanbod ontstaan. Om hieraan deel te kunnen nemen is wel een bankrekening in de Verenigde Staten nodig.

Dit laatste kan worden opgevat als de cloud vorm van” refurbished” .

Spot instances

Spot instances is ongebruikte server capaciteit die met zeer hoge korting ( 70-90 %) ten opzichte van de “on-demand” prijs wordt aangeboden.  Wanneer de gebruiker een hogere prijs biedt, dan de geldende marktprijs, dan wordt de server ingeschakeld. Stijgt de marktprijs dan wordt de server op initiatief van AWS uitgeschakeld, waarvan de gebruiker precies twee minuten van te voren op de hoogte wordt gesteld.Er bestaat tegenwoordig ook een variant waarbij in ieder geval maximaal 6 uur van de lage spotprijs kan worden geprofiteerd, zonder het risico te lopen dat de server (s)  gedurende deze tijd wordt uitgeschakeld. Uiteraard ligt de prijs hiervan iets hoger.Sinds kort wordt als een instance op initiatief van AWS wordt uitgeschakeld het EBS volume bewaard. Dit betekent dat de informatie niet is verloren gegaan, hetgeen voorheen wel het geval was.

Deze spotprices die onderhevig zijn aan vraag- en aanbod, worden gewoon met updates om de 5 minuten gepubliceerd. Zie ook de volgende Web site en de afbeelding met het daadwerkelijke prijsverloop van een spotinstance.

De onderstaande link geeft de daadwerkelijke prijs weer.

https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/.

Door slim gebruik te maken van de lage kosten van deze spot instances en deze te combineren met de intelligentie binnen de Cloud door deze te balanceren met de duurdere “on-demand “ instances kunnen interessante combinaties worden gemaakt om toepassingen binnen de gewenste termijn en met hoge besparingen voor de business af te leveren. Denk bijvoorbeeld aan het opvangen van piekbelastingen.

Zoals bij vele Cloud constructies ontstaan er initiatieven in de markt  zoals die van Batchly  (http://www.batchly.net/) , die deze mechanismes voor de gebruiker abstraheert . Een blik op een aantal use cases op de voorgenoemde Web site geeft gelijk een aantal toepassingen weer en de te bereiken ( hoge) besparingen, ten opzichte van een traditionele benadering.

Het fenomeen spot instances geeft de kracht van de Cloud weer om tot hoge bezettingsgraden te komen, wat natuurlijk geheel afwijkt van bestaande businessmodellen. AWS heeft ook haar eigen service op dit gebied genaamd AWS batch.

Het uitzetten van servers

In fysieke datacenters is het niet gebruikelijk servers uit te schakelen, gedurende de tijd dat deze niet gebruikt worden. In de wereld van de Cloud kan dit volledig automatisch worden geregeld. Het stilzetten van de server zorgt ervoor dat er geen kosten meer worden gemaakt voor de server component van de managed service. Het is dus interessant in te kijken of inderdaad alle applicaties binnen de cloud ook daadwerkelijk 24×7 beschikbaar moeten zijn.

Een applicatie die slechts gedurende vijf werkdagen van 8 uur nodig is, hoekift slechts 23 % van de tijd geactiveerd te zijn, hetgeen een kostenbesparing van ruim 75 % oplevert.

Bijkomende voordeel is dat de servers in de tijd dat ze zijn uitgeschakeld ook niet aangevallen kunnen worden door hackers, die actief zijn in andere tijdzones. Overigens is deze faciliteit bij alle Public Cloud Providers terug te vinden, aangezien deze mogelijkheid doorgaans een belangrijk onderdeel uitmaakt van de Business Case om applicaties naar de Cloud te verhuizen. Een leverancier die zich toelegt op het uitschakelen van resources is Park my Cloud, echter de Cloud leverancier zelf heeft hier ook mechanismes voor.

Iot toepassingen

Voor het beheer van apparaten die op diverse locaties staan opgesteld is het gebruikelijk een VPN te maken dat vanuit een centraal punt worden gecoördineerd. Door  nu intelligentie op de eindpunten toe te passen in de vorm van bijvoorbeeld een Raspberry Pi kan nu zonder een permanent VPN het beheer vanuit een decentrale locatieworden geïnitieerd  door alleen relevante meldingen te sturen naar de cloud. Op basis van deze meldingen kan dan vanuit een beheercentrum  pro- actief worden gehandeld. Een voorbeeld van een dergelijke benadering wordt door het bedrijf Domotz. ( www.domotz.com) gerealiseerd. Een oplossing die in de regel economischer is en eveneens vanuit security oogpunt te prefereren valt, immers bij een kwetsbaarheid in het centrale management systeem kan tot gevolg hebben dat alle decentrale beheerde apparaten eveneens kunnen worden gecompromitteerd, wat nu niet het geval is.

Innovatiesnelheid

Omdat de Cloud software defined is, gaat de snelheid waarmee nieuwe features aan het platform worden toegevoegd met een duizelingwekkende snelheid, die exponentieel  verloopt. Dit betekent dat er ten opzichte van een on- premise omgeving er ongekende mogelijkheden ontstaan voor bedrijven om te innoveren met diensten en nieuwe features met alle voordelen van dien,  dus zonder investeringen een geheel nieuwe wereld binnen stappen.

Dit maakt de wereld van Cloud ook zo fascinerend om te volgen.

P.Schmidt Consultancy services B.V.

Nevenstaande afbeelding is van de Reinvent van 2016 waarin AWS de innovatiesnelheid aangeeft.

Chaos in het datacentrum

Welke manager van een datacenter zou het wagen om een leger van apen gedurende een halve middag zijn gang te laten gaan in alle kasten van het datacentrum om te kijken of de infrastructuur wel robuust genoeg is?

Waarschijnlijk niemand,  maar Netflix daarentegen  heeft een virtueel leger met apen opgericht om de eigen Cloud  infrastructuur te testen.  Dit wordt de simean army genoemd en staat op de volgende blog nader toegelicht: http://techblog.netflix.com/2011/07/netflix-simian-army.html Eén van de grondbeginselen bij het ontwerpen van een cloudinfrastructuur is dat deze resistent moet zijn voor het falen van de verschillende  componenten. Vandaar het initiatief van Netflix om een aantal testen te ontwikkelen met als hoogtepunt de virtuele gorilla die in staat is om een geheel datacentrum te ontwrichten.

Het interessante is dat de software open source is zodat een ieder het vrij staat om zijn AWS cloud infrastructuur te testen,zonder daarvoor de dierentuin te hoeven bellen. De software is te vinden op Github. https://github.com/Netflix/SimianArmy

Abstractie van complexiteit

Wat voorheen vaak lastig was om te doen, kan met behulp van de Cloud eenvoudiger worden gedaan, omdat de cloud al veel zaken voor haar rekening kan nemen. Je ziet deze ontwikkeling bijvoorbeeld in PAAS ( platform as a service) oplossingen, waarbij al voor de basisinrichting is gezorgd. De klant hoeft zich dus niet meer te bekommeren over hoe de diverse benodigde modules gebouwd moeten worden. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld de IOT PAAS oplossing van General Electric, genaamd Predix. Alles wat er nodig is om een IOT toepassing te bouwen, is reeds in de PAAS oplossing aanwezig. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld low coding waarbij de gebruiker steeds minder hoeft te programmeren omdat het platform daarin faciliteert. Voorbeeld hiervan is het  bedrijf Oustsystems .

Hetzelfde verschijnsel vindt plaats in de networking wereld, waar al sinds enige tijd de SD-WAN vendors zich doen gelden. Ook deze  vendors hebben ervoor gezorgd dat het configureren en beheren van een netwerk een stuk minder complex is geworden door wat van oudsher in de routers werd gedaan, centraal in de Cloud te doen. Door gebruik te maken van een software defined infrastuctuur, kan het netwerk snel worden aangepast aan de behoeftes. De routers van weleer zijn daarbij servers geworden, die hun functionaliteit ontlenen aan wat de gebruiker nodig heeft.Door deze software defined architectuur, zijn wijzigingen nu meteen te implementeren, omdat de geplaatste ( virtele) componenten gelijk in de extra functionaliteit kunnen voorzien.

Conclusie

De wereld van de cloud verandert de bestaande modellen en vervaagt de grenzen tussen de verschillende aanbieders. Daarnaast zullen de gevestigde aanbieders transparanter en flexibeler moeten worden om met de nieuwkomers te kunnen wedijveren.

Het is goed om daarbij gewoon ook eens op een geheel andere manier tegen de zaken aan te kijken, met daarbij in het achterhoofd dat met een goede kennis wat de business uiteindelijk wil, er interessante mogelijkheden in het verschiet liggen.